Our Articles

We will never stop becoming intelligence

#กฎหมายใหม่50 พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับวันที่ 23 มกราคม 2566

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2565 ว่า

กสทช. ร่วมกับ AIS TRUE และ DTAC ลดผลกระทบผู้ประสบภัยจากพายุโนรู ไม่ตัดสาย ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ารายเดือน ขยายวันใช้งานสำหรับลูกค้ารายวัน

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 11 จังหวัดลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code