Our Articles

We will never stop becoming intelligence

สรุปการรายงานข้อมูลระบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ
(Drowning Report) ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และ ข้อมูลทุกกลุ่มอายุ ปี 2565 (มกราคม - ธันวาคม 2565)
ที่มา: กองป้องกันการบาดเจ็บ
Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code