Our Articles

We will never stop becoming intelligence

รู้หรือไม่ หากไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งที่พบการกระทำผิด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

แต่รู้หรือไม่? ว่าการวางวัตถุสิ่งของบนถนนเพื่อจอง หรือกั๊กที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่จราจรนั้น ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยผู้กระทำผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบปรับ ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งที่ถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐานกึ่งหนึ่ง และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมกึ่งหนึ่ง

(มาตรา 19, 48 วรรค 3 และ 57 แห่งพ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535)
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code