Our Articles

We will never stop becoming intelligence

ประกันสังคมพร้อมตอบ อยากรู้อะไรถามมาได้เลย เราตอบให้
❓ถาม
ลูกจ้างลาออก-ย้ายงาน นายจ้างต้องแจ้งอะไรบ้างกับทางประกันสังคม?
✅ ตอบ:
นายจ้างต้องแจ้ง 4 สิ่งหลักๆ กับประกันสังคม

1. แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
กรณีรับลูกจ้างเข้าทำงาน: ต้องกรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 พร้อมเลือกสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม (แจ้งภายใน 30 วัน) นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน

2. แจ้งลาออกผู้ประกันตน
กรณีลูกจ้างลาออกจากงาน : ต้องกรอกแบบแจ้งความสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน สปส.6-09 (แจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)

3. แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี
กรณีลูกจ้างต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล : กรอกแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส.9-02 แจ้งเปลี่ยนได้ภายในตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค 65 - 31 มี.ค. 66 ของทุกปี

4. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
กรณีลูกจ้างเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ให้กรอกแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน สปส.6-10 (แจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code