ศูนย์ฝึกวิชารักษาความปลอดภัย

ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย MBG มีความพร้อมทุกด้านทั้งสถานที่ ทีมงาน วิทยากร และครูฝึกที่มีคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ผ่านการฝึกจากศูนย์ฝึกฯ จะสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว จะได้รับวุฒิบัตรเพื่อรับรองการผ่านหลักสูตรและใช้วุฒิบัตรนี้ในการขอขึ้นทะเบียนเป็น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย จากกองบัญชาการตำรวจนครบาล นอกจากบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมแล้ว MBG ยังให้บริการกับบริษัทรักษาความปลอดภัยอื่น ที่ต้องการส่งพนักงาน รปภ. เข้ามารับการฝึก โดยสามารถรับได้ 40 คน / ต่อรอบการฝึก

ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย MBG เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ. ฯ  เพื่อให้สามารถดำเนินการฝึกอบรม พนง. รปภ. โดยการอบรมจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลาตลอดการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงตาม พ.ร.บ. โดยมีหลักสูตรดังนี้

  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
  4. การเขียนรายงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
  5. การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
  6. การติดต่อสื่อสาร
  7. หลักการใช้กำลัง
  8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  9. การจัดการและการควบคุมการจราจร
  10. การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code