Our Articles

We will never stop becoming intelligence

ช่องทางที่ใช้ในการจดแจ้ง การปลูกกัญชา กัญชง
เพื่อดูแลสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป
เพื่อดูแลผู้ป่วยของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
รวมทั้งการขออนุญาต ปลูกในเชิงพาณิชย์
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
https://plookganja.fda.moph.go.th

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code