Our Articles

We will never stop becoming intelligence

ช่วงเวลาปิดเทอม นอกจากจะเป็นเวลาที่เด็กๆ จะได้พักผ่อนจากการเรียนออนไลน์
หรือเรียนที่โรงเรียนแล้ว ยังถือเป็นโอกาสพิเศษที่เด็กจะได้พักจากหน้าจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อทำกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง หรือกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ที่หลากหลาย เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ


ที่มา : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code