Our Articles

We will never stop becoming intelligence

สังเกตอาการก่อนออกเดินทาง ในช่วงวันหยุดยาว 13-17 ก.ค.นี้
โฆษกรัฐบาลเผย "นายกฯ" แนะประชาชนสังเกตอาการก่อนออกเดินทาง ในช่วงวันหยุดยาว 13-17 ก.ค.นี้
เน้นปฏิบัติตน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สถานประกอบการ/สถานที่ท่องเที่ยวยึดหลัก COVID Free Setting พร้อมมอบ ก. สาธารณสุข ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยประชาชนที่จะออกเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคมนี้ รวมทั้งการรวมกลุ่มทำกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขอให้สังเกตอาการ ประเมินตนเองก่อนออกเดินทางหรือรวมกิจกรรม ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เน้นสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและชุมชน ส่วนสถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ยังขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และยืนยันว่า ระบบสาธารณสุขทั่วประเทศมีความพร้อมรองรับทุกระดับสถานการณ์ รวมทั้งหากยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น

ที่มา: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code