Our Articles

We will never stop becoming intelligence

ฝนตกฉ่ำ คนทำงานระวังอันตรายจากไฟฟ้า “ไฟช๊อต” VS “ไฟดูด”
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ link ด้านล่างนี้ ...
ที่มา : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
โรครว้ายๆวัยทำงาน

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code