Our Articles

We will never stop becoming intelligence

14 พ.ค. 2566 เตรียมตัวไปเลือกตั้งอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ใช้ปากกาส่วนตัว
- ล้างมือก่อนและหลังออกจากหน่วยเลือกตั้ง
- เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตรที่มา : กรมควบคุมโรค. กรมประชาสัมพันธ์

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code