Our Articles

We will never stop becoming intelligence

สิทธิการตรวจสุขภาพ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ใช้สิทธิตรวจ ได้ทุกรพ.ที่เข้าร่วมโครงการ

ตรวจสุขภาพกันนะ
เพราะการรักษายากกว่าการป้องกัน 
ประกันสังคมพร้อมตอบทุกข้อสงสัย

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39
ใช้สิทธิตรวจได้ทุกรพ.ที่เข้าร่วมโครงการ
และ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

*สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sso.go.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code