Our Articles

We will never stop becoming intelligence

“รับจำนำรถ” ที่ยังค้างผ่อนอยู่หรือนำรถไปขายต่อ ผิดกฎหมาย!!

ผู้เช่าซื้อ (นำรถไปจำนำ)

เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อรถ และยังผ่อนอยู่ มีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์เท่านั้น ไม่มีสิทธินำรถไปจำนำ/ขาย เพราะไฟแนนซ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ

ผู้รับจำนำ (นำรถไปขายต่อ)

รับจำนำรถ ที่ผู้จำนำยังผ่อนอยู่ เมื่อผู้จำนำไม่ชำระหนี้ ไถ่ถอนจำนำภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับจำนำจะนำรถไปขายโดยพลการไม่ได้ ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้จำนำชำระหนี้/ไถ่ถอน ถ้าไม่ไถ่ถอน ต้องบังคับหนี้ด้วยวิธีนำรถออกขายทอดตลาดเท่านั้น ถ้าขายด้วยวิธีอื่นเป็นการขายโดยทุจริต

*หากไฟแนนซ์เจ้าของกรรมสิทธิ์รถ ติดตามรถคืน แต่ผู้เช่าซื้อ/ผู้จำนำ นำรถมาคืนไม่ได้ มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บุคคลภายนอก (รับซื้อรถหลุดจำนำ)

รับซื้อรถหลุดจำนำ โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากทำความผิด ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ #ฉ้อโกง #ยักยอกทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ เช่น ราคาถูกกว่าท้องตลาด รถไม่มีเล่มทะเบียน รถยังผ่อนอยู่ ผู้ขายไม่มีกรรมสิทธิ์

*หากไฟแนนซ์เจ้าของกรรมสิทธิ์รถ ติดตามรถคืน แต่ผู้เช่าซื้อ/ผู้จำนำ นำรถมาคืนไม่ได้ มีความผิดฐานรับของโจร จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อมูล : กระทรวงยุติธรรม ,
สำนักงานกิจการยุติธรรม, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 357
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code